Liceul Tehnologic”Stefan cel Mare si Sfant” Vorona

 

Nr. 3972           din 17.08.2021

 

 

Caietul de sarcini

 

 

 

 

Caietul de sarcini face parte integranta din docurnentatla pentru atribuirea contractului  si  constituie ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza de catre fiecare ofertant  propunerea tehnica.

Caietul de sarcini contine, In mod obligatoriu, specificatii tehnice. Cerintele impuse vor fi considerate ca fiind  minimale.

 

In acest sens orice oferta prezentata, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luata in considerare, dar numai in masura in care propunerea tehnica presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerintelor  minimale din Caietul de sarcini. Ofertarea de produse cu caracteristici tehnice inferioare celor prevazute in caietul de sarcini sau care nu satisface cerintele caietului de sarcini va fi declarata oferta neconforma si va fi respinsa.

 

DENUMIRE ACHIZITIE :

 

Servicii  de  verificare,  reparare,  inlocuire  a   pieselor  defecte  a   echipamentelor   de  prima  interventie si reincarcarea periodica a stingatoarelor "cu cod CPV: 50413200 - 5

 

Valoare estimata 1500 lei

 

OBIECTUL CERERll  DE OFERTA

 

Serviciile de reparare si intretinere  a   echipamentelor de stingere a incendiilor (stingatoare) existente la Liceul Tehnologic “Stefan cel Mare si Sfant”, vor respecta cerintele Legii nr. 307/2006 privind apararea impotriva    incendiilor si ale Ordinului nr.  163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de aparare impotriva  incendiilor

 

•    Ofertantii vor detine cod de activitate,   CAEN :  4329

si AUTORIZATIE pentru efectuarea lucrarilor de verificare, incarcare si reparare a  stingatoarelor  de incendiu.

Serviciile ofertate vor cuprinde propuneri complete privind : Parametri si caracteristicile stingataorelor  

Pentru fiecare tip de stingator se vor indica urmatorii parametri:

Dimensiuni 0 x H, mm

Greutate stingator, kg

Cantitate incarcatura, kg

Interval de descarcare, sec

Lungime minima jet, m

 

 Stingatoarele   se vor incarca conform  normelor   in vigoare  respectandu-se   prevederile   Legii nr. 307 /2006

 

privind  apararea  impotriva   incendiilor   sl  ale  Ordinului   nr.  163/2007   Norme  generale   de  aparare  impotriva incendiilor.

 

 

Stingatoarele   vor fi :

 

             -ridicate  de la sediul Liceul Tehnologic “Stefan cel Mare si Sfant” Vorona , cu transport gratuit,

           -verificate, reparate,  daca este cazul, reincarcate  si aduse inapoi  la locurile  de munca.

 

 

         Stingatoarele    vor  fi  preluate/predate      administratorilor      cu  proces-verbal    de predare-primire.

 

   Autoritatea contractanta solicita oferte complete pentru contractarea serviciilor de verificare, reparare, inlocuire a  pieselor defecte a  echipamentelor  de prima interventie  (stingatoare)  si  reincarcarea periodica a stingatoarelor astfel:

 

Se va lua in considerare   valoarea  totala  a ofertei   :

 

 

Valoarea  TOTALA=  TOTAL GENERAL A+  TOTAL GENERAL B unde:

TOTAL GENERAL A  = verificarea   tuturor   stingatoarelor

TOTAL  GENERAL B        =  repararea/inlocuirea   pieselor   defecte (unde  este  cazul  )   si  reincarcarea    stingatoarelor  ,

Stingatoarele vor fi ridicate de la sediul Liceului Tehnologic” Stefan cel Mare si Sfant” com. Vorona, Jud. Botosani.

 

 

Evaluare financiara a ofertelor

Evaluarea ofertelor  se face in functie  de valoarea totala  ofertata  a  contractului  (Valoarea TOTALA = TOTAL GENERAL A + TOTAL GENERAL   B  ),

  Criteriul de atribuire :   pretul cel mai scazut (valoarea totala de contract cea mai mica)

Ofertantii vor prezenta un pret fara TVA pentru fiecare tip de stingator si pentru fiecare tip de piesa defecta pe care o vor schimba, iar achizitorul va plati numai pentru nr de piese defecte schimbate si numarul de stingatoarele reincrcate.

Transportul ( preluarea/predarea) stingatoarelor sa va face gratuit de catre furnizor

 

 

       CERINTE GENERALE:

    Ofertantii vor atasa ofertei:

 

AUTORIZATIE pentru efectuarea lucrarilor de verificare, incarcare si  reparare a  stingatoarelor de incendiu cu exceptia celor care contin anumite gaze fluorurate  cu efect de sera in conformitate  cu OMAI 87/2010 emisa de MAI, Centrul National pentru Securitate la  lncendiu si  Protectie Civila -  in perioada de valabilitate;

Declaratie privind eligibilitatea

Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta;

Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181 din ordonanta:

Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69~1 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare;

Certificatului constatator eliberat de Ministerul Justitiei - Oficiul Registrului Cornertului.

lnformatii  privind cifra de afaceri

Lista principalelor servicii prestate in ultimii 2 ani;

Doua recomandari

Declaratie referitoare  la  eschipamentele tehnice  utilizate  la  verificare,  reparare,  inlocuire  a pieselor  defecte  a   echipamentelor  de  prima  interventie   (stingatoare )  si  reincarcarea periodica a stingatoarelor;

Declaratie privind personalul de specialitate de care dispune ofertantul  :    (declaratie pe propria raspundere care contine inforrnatii privind nurnarul de lucratori specializati;  cu autorizatiile la zi  )

Se vor prezenta :  SR EN  ISO 9001:2008 -   Certificatul sistemului de management al calitatii

 

 

CERINTE   TEHNICE

 

     Ofertantii vor prezenta agremente tehnice pentru mijloacele tehnice de aparare impotriva incendiilor;

       Mijloacele  tehnice  de  aparare  impotriva   incendiilor     vor  fi   insotite,   la   predarea  catre  beneficiar

 

    (Liceului Tehnologic ), de

 

 - certificate de conformitate,  pentru piesele de schimb;

- agrement tehnic  pentru  stingatoarele  incarcate (tip eticheta  alaturi de  cea a producatorului cu informatii succinte, esentiale)

- certificate de garantie de un an (12 luni);

- angajament de functionare a stingatoarelor la parametrii mentionati in oferta;

- va asigura vizibilitatea si lizibilitatea marcajelor;

- angajament de montare a stingatoarelor conform art 133 din OMAI 163/2007:

 

-  Instructiune  scrisa privind regulile si  masurile de aparare impotriva  incendiilor,  specifice acestora (stingatoarelor),  corelate  cu riscurile la  utilizarea,  manipularea, transportul  si   depozitarea stingatoarelor respective (tip agremet tehnic pentru stingatoare reincarcate- pe format  A4);

- proces  verbalde predare-

 

         Mijloacele tehnice  de aparare lmpotriva  incendiilor  trebuie  sa  indeplineasca si  sa  asigure criteriile  si nivelurile  de  perforrnanta  prevazute  de  reglernentarile  tehnice  aplicabile  si   de  specificatiile  tehnice  de referinta,

 

Mijloacele tehnice de aparare impotriva  incendiilor trebuie sa asigure fiabilitatea si eficienta necesara, conform reglernentarilor        tehnice specific;

 

Perioada de garantie acordata de catre prestator este cea declarata in propunerea tehnica, si anume 12 de luni (conform legislatiei);

 Neindeplinirea oricarei cerinte din caietul de sarcini de catre prestator,  da posibilitatea  achizitorului  de a rezilia contractul de servicii.

 

 

Perioada de valabilitate a contractului este pana la data de 31.12.2021

 

Ofertantii vor depune oferta pentru toate cantitatile  si pentru toate serviciile solicitate.

 

 

               

Anexa 1

 

 

Denumire stingator

 Nr. buc

 

Stingator  port.cu pulbere presurizat permanent, 6 kg tip P6

 

77

 

Stingator  G5

4

 

Stingatoare P 50

2

 

 

 

Director.

Prof. Lupu Daniel