Liceul tehnologic “Stefan cel Mare si Sfant”

Com. Vorona, Jud. Botosani

Nr. 2890/17.06.2021

 

În atenţia operatorilor economici interesaţi,

 

 

 

SOLICITARE DE OFERTE

 

Liceul Tehnologic “Stefan cel Mare si Sfant” COM. Vorona, Jud. Botosani, tel /fax 0231588656, e-mail grscolar_vorona@yahoo.com intenţionează să achiziţioneze materiale de intretinere.

Punct de contact:  Liceul Tehnologic “Stefan cel Mare si Sfant” Com. Vorona, Jud. Botosani, tel /fax 0231588656, e-mail grscolar_vorona@yahoo.com

 Tip anunt: Cumparare directă

 

1.  Tip contract: Produse

 

2.  Denumira achiziţiei:

 

Comandă scrisă/contract având ca obiect achiziţia de furnizare materiale de intretinere.

 

       3  CPV24200000-6, 44832200-3

 

        4.  Descrierea contractului

 

Produsele trebuie să îndeplinească cerinţe minimale în conformitate cu prevederile Caietului de sarcini anexat.

 

5.  Valoarea estimata fara TVA –2000 ron

 

6.  Condiţii contract:

 

În ofertă se va preciza termenul de livrare a produselor, care nu trebuie să fie mai mare de 5 zile lucrătoare de la data confirmării primirii comenzii scrise transmise de către Liceul Tehnologic “Stefan cel Mare si Sfant”.

Pentru depăşirea termenului asumat, furnizorul va datora penalităţi de întârziere de 0,1% din valoarea prezentei comenzi, fără TVA, pentru fiecare zi de întârziere în îndeplinirea corespunzătoare a oricărei obligaţii, penalităţi ce vor fi pretinse şi/sau deduse şi reţinute de către Liceul Tehnologic “Stefan cel Mare si Sfant”  din obligaţiile de plată a preţului, fără nicio formalitate prealabilă de punere în întârziere.

În cazul în care penalităţile de întârziere nu pot fi deduse din preţ, furnizorul are obligaţia de a le plăti în termen de maxim 5 zile de la solicitarea Liceul Tehnologic “Stefan cel Mare si Sfant”.

Locul de livrare este Liceul Tehnologic “Stefan cel Mare si Sfant” Com. Vorona, Jud. Botosani.La livrare produsele vor fi însoţite de cel puţin următoarele documente: aviz de însoţire marfă, declaraţii de conformitate/certificate de calitate,

certificate de garanţie, manual de utilizare în limbile română sau engleză.

Perioada de garantie acordată produselor livrare este de 12 (douăsprezece) luni şi curge de la data recepţiei acestora.

În perioada de garanţie furnizorul are obligaţia de a remedia defecţiunile produselor livrate în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la notificare, fără costuri pentru este Liceul Tehnologic “Stefan cel Mare si Sfant; în cazul în care perioada de rezolvare a defecţiunilor depăşeşte 5 zile lucrătoare de la notificare, precum şi în cazul în care nu este posibilă remedierea defecţiunilor, furnizorul are obligaţia de a înlocui în acelasi termen de 5 zile lucrătoare produsul defect/necorespunzător cu altul nou, cu performanţe similare sau superioare, cu titlu definitiv, fără a solicita costuri Liceului Tehnologic “Stefan cel Mare si Sfant”; produsul înlocuit va beneficia de o nouă perioadă de garanţie de 12 (douăsprezece) luni, care curge de la data înlocuirii acestuia, respectiv de la data recepţiei acestuia.

Toate  cheltuielile  ocazionate  de  remedierea  defecţiunilor  produselor  livrate  în  perioada  de garanţie, incluzând fără limitare preluarea, predarea şi transportul de la şi la locaţia Liceul Tehnologic “Stefan cel Mare si Sfant”  sunt în sarcina furnizorului.

În cazul neîndeplinirii oricăreia dintre obligaţiile referitoare la perioada de garanţie, furnizorul datorează Liceul Tehnologic “Stefan cel Mare si Sfant”  penalităţi de întârziere de 0,1% din valoarea, fără TVA, a prezentei comenzi, pentrufiecare zi de întârziere în îndeplinirea corespunzătoare a obligaţiilor, fără nicio formalitate prealabilă de punere în întârziere.

 

Prestatorul garantează Achizitorului faptul că produsele furnizate nu încalcă şi nu vor încălca în vreun fel drepturile vreunei terţe părţi.

 

Prezentarea propunerii financiare: Preţul trebuie exprimat în Lei, cu şi fără TVA, şi va include toate costurile ofertantului, directe şi indirecte, legate de livrarea produselor care fac obiectul prezentei achiziţii. Se va prezenta preţul  unitar pe bucată şi preţul total. Preţul total  convenit  pentru  îndeplinirea obligaţiilor  contractuale va  rămâne neschimbat  şi  nu  poate  fi modificat pe toatǎ perioada derulării Contractului/Comenzii.

 

Preţul ofertat va fi ferm şi nu poate fi modificat.

 

Oferta trebuie să conţină şi declaraţia reprezentantului legal/împuternicit al ofertantului din care să rezulte că oferta prezentată respectă toate cerinţele/condiţiile precizate în prezenta solicitare de ofertă.

 

Conditii de plată:Factura se va emite pe adresa : este Liceul Tehnologic “Stefan cel Mare si Sfant, com Vorona, Jud. Botosani Cui 4855001 .

Plata se va efectua numai după recepţia produselor.

Plata se va efectua in baza facturii transmise de furnizor, primita şi acceptata de Liceul Tehnologic “Stefan cel Mare si Sfant, cu OP in 25 de zile.

Nu se admite efectuarea de plăţi în avans sau plati partiale. Plata se considera efectuata la data debitarii contului Liceul Tehnologic “Stefan cel Mare si Sfant.

Livrarea produselor se va face pe baza de comanda ferma.

 

 

 

7.  Condiţii de participare

 Furnizorul sa depuna declaratia de incompatibilitate

Documente care dovedesc capacitatea furnizorului:

Capacitatea   tehnică :   propunerea tehnică va fi prezentată în conformitate cu cerinţele minime obligatorii prevăzute în – Caietul de sarcini.

Pentru ca oferta să fie considerată   admisă trebuie să îndeplinească toate cerinţele minime obligatorii prevăzute în - Caietul de sarcini.

În acest scop, ofertantul are obligaţia de a prezenta, propunerea tehnică care va conţine,  un comentariu, articol cu articol, al specificaţiilor conţinute în Caietul de sarcini, prin care să se demonstreze corespondenţa ofertei tehnice cu cerinţele respective.

Se admite, ca Propunere tehnică şi prezentarea, a unei declaraţii pe propria răspundere a reprezentantului legal din care să rezulte că operatorul economic înţelege să respecte toate cerinţele minime obligatorii din- Caietul de sarcini.

 

8.  Criterii de adjudecare:

 

Va fi selectată oferta care îndeplineşte toate cerinţele solicitate prin prezenta şi care corespunde raportului calitate pret.

 

9.  Informatii suplimentare:

Oferta se va transmite până la data de 28.06.2021 (inclusiv), prin fax la nr. 0231588656 sau prin email la adresa grscolar_vorona@yahoo.com .

 

Oferta transmisă/depusă la o altă adresă sau după data de 28.06.2021 (inclusiv),  nu va fi luată în considerare.

Oferta trebuie să fie valabilă cel puţin până la data de 31.09.2021.

Solicitarea de oferte, caietul de sarcini, poate fi vizualizata pe pagina de internet a

Liceul Tehnologic “Stefan cel Mare si Sfant”  la adresa www.liceulvorona.freewb.ro,  sectiunea Anunturi/achizitii publice.

 

      Se va specifica dacă firma este platitoare sau neplatitoare de TVA

 

 

Oferta prezentată  respectă cerinţele precizate în Solicitarea de oferte.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAIET DE SARCINI

Caietul de sarcini constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică.

Cerinţele impuse vor fi considerate ca fiind minimale.

 

 

Nr.

crt.

 

produse si materiale de intretinere

 

UM

CANT.

 

 

 1. 137

COLORANT VAR GALBEN SAVANA 30 ML

buc

5

 1. 38

COLORANT VAR VISINIU SAVANA 30 ML

buc

4

 1.  

COLORANT VAR ALBASTRU SAVANA 30 ML

buc

3

 1. 1

OXID GALBEN 100G

buc

6

 1. 36

OXID NEGRU 100G

buc

1

 1. 28

OXID VISINIU / ALBASTRU100G

buc

2

 1.  

VOPSEA ALBA SAVANA

buc

20

 1.  

VOPSEA NEAGRA  SAVANA

buc

26

 1.  

VOPSEA GRENA SAVANA

buc

4

 1.  

VOPSEA CREMA SAVANA

buc

20

 1.  

VOPSEA MARO ROSCAT  SAVANA

buc

26

 1.  

VOPSEA ROSIE

buc

4

 1.  

DILUANT UNIVERSAL

buc

30

 1. 12

PENSOANE MIJLOCII 40CM

buc

18

 1. 11

PENSOANE MARI 70 CM

buc

10

 1. 29

VAR LAVABIL INTERIOR A 15 L

buc

18

 1. 33

VAR LAVABIL EXTERIORA 15L

buc

4

 1. 19

TRAFALETE VAR MIC

buc

10

 1. 35

TRAFALETE VAR MARE

buc

16

 

Livrarea produselor se face gratuit la sediu institutiei

III. Locul de livrare al produselor : furnizarea produselor se va face la sediul achizitorului Liceul Tehnologic “Stefan cel Mare si Sfant” COM. Vorona, Jud. Botosani, str. Principala, tel /fax 0231588656, e-mail grscolar_vorona@yahoo.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.    Termen de livrare : - 5 zile lucrătoare de la data confirmării primirii comenzii.

 

V.    Termen de garanţie al produselor : min. 12 luni de la recepţie.

 

VI.    Criteriul de atribuire :Calitate pret.