Liceul tehnologic “Stefan cel Mare si Sfant”

Com. Vorona, Jud. Botosani

 

Nr. 2891/17.06.2021

 

 

În atenţia operatorilor economici interesaţi,

 

 

 

SOLICITARE DE OFERTE

 

Liceul Tehnologic “Stefan cel Mare si Sfant” Com. Vorona, Jud. Botosani, tel /fax

0231588656,   e-mail   grscolar_vorona@yahoo.com   intenţionează  să   achiziţioneze

materiale de curăţenie.

Punct  de  contact:   Liceul Tehnologic “Stefan cel Mare si Sfant” Com. Vorona, Jud. Botosani, tel /fax 0231588656, e-mail  grscolar_vorona@yahoo.com

Tip anunt: Cerere oferta

 

1.  Tip contract: Produse

 

2.  Denumira achiziţiei:

 

Comandă scrisă/contract având ca obiect achiziţia de furnizare materiale de curăţenie.

 

3.  CPV:18936000-9, 19212300-8, 19640000-4, 33711900-6, 33761000-2,

33763000-6,

39224300-1, 39525100-9,39811000-0, 39831240-0,

 

4.  Descrierea contractului

 

Produsele trebuie să îndeplinească cerinţe minimale în conformitate cu prevederile

Caietului de sarcini anexat.

 

5.  Valoarea estimata fara TVA –10000 ron

 

6.  Condiţii contract:

 

În ofertă se va preciza termenul de livrare a produselor, care nu trebuie să fie mai mare de 5 zile lucrătoare de la data confirmării primirii comenzii scrise transmise de

către Liceul Tehnologic “Stefan cel Mare si Sfant”.

Pentru depăşirea termenului asumat, furnizorul va datora penalităţi de întârziere de 0,1% din valoarea prezentei comenzi, fără TVA, pentru fiecare zi de întârziere în îndeplinirea corespunzătoare a oricărei obligaţii, penalităţi ce vor fi pretinse şi/sau deduse şi reţinute de către Liceul Tehnologic “Stefan cel Mare si Sfant”  din obligaţiile de plată a preţului, fără nici o formalitate prealabilă de punere în întârziere.

În cazul în care penalităţile de întârziere nu pot fi deduse din preţ, furnizorul are obligaţia

de a le plăti în termen de maxim 5 zile de la solicitarea Liceul Tehnologic “Stefan cel Mare si

Sfant”.

Locul de livrare este Liceul Tehnologic “Stefan cel Mare si Sfant” COM. Vorona, Jud. Botosani, La livrare produsele vor fi însoţite de cel puţin următoarele documente: aviz de însoţire marfă, declaraţii de conformitate/certificate de calitate,

certificate de garanţie, manual de utilizare în limbile română sau engleză.

 

Perioada de garantie acordată produselor livrare este de 12 (douăsprezece) luni şi curge de la data recepţiei acestora.

În perioada de garanţie furnizorul are obligaţia de a remedia defecţiunile produselor

livrate în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la notificare, fără costuri pentru Liceul Tehnologic “Stefan cel Mare si Sfant; în cazul în care perioada de rezolvare a defecţiunilor depăşeşte 5 zile lucrătoare de la notificare, precum şi în cazul în care nu este posibilă remedierea defecţiunilor, furnizorul are obligaţia de a înlocui în acelasi termen de 5 zile lucrătoare produsul defect/necorespunzător cu altul nou, cu performanţe similare sau superioare, cu titlu definitiv, fără a solicita costuri Liceului Tehnologic “Stefan cel Mare si Sfant”; produsul înlocuit va beneficia de o nouă perioadă de garanţie de 12 (douăsprezece) luni, care curge de la data înlocuirii acestuia, respectiv de la data recepţiei acestuia.

Toate  cheltuielile ocazionate  de  remedierea  defecţiunilor produselor livrate  în perioada  de garanţie, incluzând fără limitare preluarea, predarea şi transportul de la şi la locaţia Liceul Tehnologic “Stefan cel Mare si Sfant”  sunt în sarcina furnizorului.

În cazul neîndeplinirii oricăreia dintre obligaţiile referitoare la perioada de garanţie, furnizorul datorează Liceul Tehnologic “Stefan cel Mare si Sfant”  penalităţi de întârziere de 0,1% din valoarea, fără TVA, a prezentei comenzi, pentru fiecare zi de întârziere în îndeplinirea corespunzătoare a obligaţiilor, fără nici o formalitate prealabilă de punere în întârziere.

 

 

Prestatorul garantează Achizitorului faptul că produsele furnizate nu încalcă şi nu vor încălca în vreun fel drepturile vreunei terţe părţi.

 

 

Prezentarea propunerii financiare: Preţul trebuie exprimat în Lei, cu şi fără TVA, şi va include toate costurile ofertantului, directe şi indirecte, legate de livrarea produselor care fac obiectul prezentei achiziţii. Se va prezenta preţul  unitar pe bucată şi preţul total. Preţul total  convenit  pentru  îndeplinirea  obligaţiilor  contractuale  va rămâne neschimbat   şi    nu    poate    fi modificat pe toatǎ perioada derulării Contractului/Comenzii.

 

 

Preţul ofertat va fi ferm şi nu poate fi modificat.

 

 

Oferta trebuie să conţină şi declaraţia reprezentantului legal/împuternicit al ofertantului din care să rezulte că oferta prezentată respectă toate cerinţele/condiţiile precizate în prezenta solicitare de ofertă, precum si Certificatul de inregistrare a firmei.

 

 

Conditii de plată:Factura se va emite pe adresa : este Liceul Tehnologic “Stefan

cel Mare si Sfant, com Vorona, Jud. Botosani Cui 4855001 .

Plata se va efectua numai după recepţia produselor.

Plata se va efectua in baza facturii transmise de furnizor, primita şi acceptata de este Liceul

Tehnologic “Stefan cel Mare si Sfant, cu OP in 25 de zile.

Nu se admite efectuarea de plăţi în avans sau plati partiale. Plata se considera efectuata la data debitarii contului este Liceul Tehnologic “Stefan cel Mare si Sfant.

Livrarea produselor se va face pe baza de comanda ferma.

 

7.  Condiţii de participare

Furnizorul sa depuna declaratia de incompatibilitate

Documente care dovedesc capacitatea furnizorului:

Capacitatea  tehnică :   propunerea tehnică va fi prezentată în conformitate cu cerinţele minime obligatorii prevăzute în – Caietul de sarcini.

Pentru ca oferta să fie considerată  admisă trebuie să îndeplinească toate cerinţele minime obligatorii prevăzute în - Caietul de sarcini.

În acest scop, ofertantul are obligaţia de a prezenta, propunerea tehnică care va conţine, un comentariu, articol cu articol, al specificaţiilor conţinute în Caietul de sarcini, prin care să se demonstreze corespondenţa ofertei tehnice cu cerinţele respective.

Se admite, ca Propunere tehnică şi prezentarea, a unei declaraţii pe propria răspundere a reprezentantului legal din care să rezulte că operatorul economic înţelege să respecte toate cerinţele minime obligatorii din- Caietul de sarcini.

 

8.  Criterii de adjudecare:

 

 

Va fi selectată oferta care îndeplineşte toate cerinţele solicitate prin prezenta şi care are preţul total cel mai scăzut in Lei, fara TVA.

 

 

9.  Informatii suplimentare:

Oferta se  va  transmite până la  data  de  28.06.2021 (inclusiv), prin  fax  la  nr.

0231588656 sau prin email la adresa grscolar_vorona@yahoo.com .

 

 

Oferta transmisă/depusă la o altă adresă sau după data de 28.06.2021 (inclusiv),

nu va fi luată în considerare.

Oferta trebuie să fie valabilă cel puţin până la data de 31.09.2021.

Solicitarea de oferte, caietul de sarcini, poate fi vizualizata şi pagina de internet a

Liceul Tehnologic “Stefan cel Mare si Sfant”   la adresa www.liceulvorona.freewb.ro,   sectiunea Anunturi/achizitii publice.

 

      Se va specifica dacă firma este platitoare sau neplatitoare de TVA Oferta prezentată respectă cerinţele precizate în Solicitarea de oferte.

 

CAIET DE SARCINI

Caietul de sarcini constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică.

 

Nr.

crt.

 

PRODUSE SI MATERIALE DE CURATENIE

UM

CANT.

1

Bref 750 ml dezinfectant WC

buc

80

2

Bref odorizant WC

buc

30

3

Cif crema 900

buc

14

4

Clor ACE 4 l

buc

30

5

Cosuri interioare pentru colectare selective a

deseurilor cu capac galben 50 l

buc

16

6

Cosuri interioare pentru colectare selective a

deseurilor cu capac albastru 50 l

buc

16

7

Cosuri interioare pentru colectare selective a

deseurilor cu capac rosu 50 l

buc

16

8

Cosuri interioare pentru colectare selective a

deseurilor cu capac verde 50 l

buc

16

9

Coada mop lemn filetare

buc

20

10

Detergent a 0.9 kg manual Bonux

buc

18

11

Detergent a 4 kg automat Ariel

buc

25

12

Detergent antikalk Sano  500 ml

buc

30

13

Detergent antimucegai Sano

buc

10

14

Detergent pentru baie a 5l Sano

buc

20

15

Detergent pardoseli Sano 10 l

buc

20

16

Detergent geamuri a 5 l

buc

20

17

Detergent geamuri a 750 ml

buc

30

18

Detergent gresie a 10 l Sano Flor

buc

20

 

 
Cerinţele impuse vor fi considerate ca fiind minimale.

 

 

 

19

Detergent WC Sano a 750 ml antikalkar

buc

30

20

Ella- solutie de curatat mobila

buc

20

21

Foras PVC cu lamella + coada

buc

20

22

Galeata cu storcator + mop coada lemn a 15 l

buc

15

23

Lavete diferite culori umede

buc

20

24

Lighean PVC  a 15 l

buc

16

25

Maturi cu coada sorg bucle – confectionate

din sorg

buc

32

26

Maturi PVC late de interior

buc

32

27

Mop a 240 gr

buc

80

28

Manusi menaj de cauciuc

buc

40

29

Peri PVC cu maner

buc

16

30

Perie praf cu coada reglabila

buc

9

31

Saci aspirator KARCHER 6.959-130

set

5

32

Saci menaj a 120 l

buc

110

33

Saci menaj a 35 l

buc

100

34

Sapun lichid a 5  l

buc

20

35

Venis covoare

buc

20

36

Cilit Bang universal

buc

30

37

Perie wc

buc

40

38

Cloramina efervescenta pastile

CUTII

40

Livrarea produselor se face gratuit la sediu institutiei

III. Locul de livrare al produselor : furnizarea produselor se va face la sediul achizitorului Liceul Tehnologic “Stefan cel Mare si Sfant” COM. Vorona, Jud. Botosani, str. Principala, tel /fax 0231588656, e-mail grscolar_vorona@yahoo.com

IV.    Termen de livrare : - 5 zile lucrătoare de la data confirmării primirii comenzii.

 

 

V.    Termen de garanţie al produselor : min. 12 luni de la recepţie.

 

 

VI.    Criteriul de atribuire : preţul cel mai scăzut.