Anexa 6.2.2 – Invitație de participare (CO-S)

 

Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE)

Schema de Granturi  pentru Licee

Beneficiar:  LICEUL TEHNOLOGIC „ȘTEFAN CEL MARE ȘI SFÂNT”, VORONA

Titlul subproiectului: Bucurie, Atitudine, Competență (BAC)

Acord de grant nr. 887/13.10.2020

Nr. 2019           din       18.05.2021                                                                                                   Vorona, 18.05.2021

 

 

INVITAȚIE DE PARTICIPARE

pentru achiziția de servicii, altele decât consultanță și instruire

Pachet 2 – Explorarea traseelor educaționale și ocupaționale – excursie tematică

                 Lot 1. Achiziție masă elevi (participanți) la excursie:

 

 

Stimate Doamne/ Stimaţi Domni:

 

  1. 1.       Beneficiarul LICEUL TEHNOLOGIC „ȘTEFAN CEL MARE ȘI SFÂNT”, VORONA a primit un grant de la Ministerul Educației Naționale - Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă, în cadrul Schemei de Granturi pentru licee derulate în cadrul Proiectului privind învățământul secundar – ROSE, şi intenţionează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziția serviciilor, altele decât consultanța, pentru care a fost emisă prezenta Invitație de Participare. În acest sens, sunteți invitaţi să trimiteţi oferta dumneavoastră de preţ pentru următoarele servicii:

Pachet 2 – Explorarea traseelor educaționale și ocupaționale – excursie tematică

Lot 1. Achiziție masă elevi (participanți) la excursie:

-          Masă caldă : 49 de porții), respectându-se regulile de distanțare fizică impuse de pandemie

 

2.        Ofertanţii pot depune o singură ofertă care să includă toate serviciile solicitate mai sus.

 

3.        Oferta dumneavoastră, în formatul indicat în Anexă, va fi depusă în conformitate cu termenii şi condiţiile de prestare precizați și va fi trimisă la:

Adresa: :  LICEUL TEHNOLOGIC „ȘTEFAN CEL MARE ȘI SFÂNT”, LOC. VORONA, JUD. BOTOȘANI

Telefon/Fax:0231588656

E-mail: grscolar_vorona@yahoo.com

Persoană de contact: PENCIUC SIMONA

 

4.        Se acceptă oferte în original, prin e-mail sau fax. Oferta câștigătoare va fi trimisă în original la data executării serviciilor.

 

5.        Data limită pentru primirea ofertelor de către Beneficiar la adresa menţionată la alineatul 3 este: 26.05.2021, ora 18. Orice ofertă primită după termenul limită menționat va fi respinsă.

 

6.        Preţul ofertat. Preţul total trebuie să includă toate serviciile prevăzute şi orice alte costuri necesare realizării serviciilor, conform cerințelor și specificațiilor Beneficiarului. Oferta va fi exprimată în Lei, iar TVA va fi indicat separat.

 

 

7.        Valabilitatea ofertei: Oferta dumneavoastră trebuie să fie valabilă cel puțin 30 zile de la data limită pentru depunerea ofertelor menţionată la alin. 5 de mai sus.

 

8.        Calificarea ofertantului: Oferta dvs. trebuie să fie însoțită de o copie a Certificatului de Înregistrare sau a Certificatului Constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului din care să rezulte numele complet, sediul și domeniul de activitate.

 

9.        Evaluarea şi acordarea contractului: Doar ofertele depuse de ofertanți calificați și care îndeplinesc cerințele  tehnice vor fi evaluate prin compararea preţurilor. Contractul se va acorda firmei care îndeplinește toate specificațiile tehnice solicitate și care oferă cel mai mic preţ total evaluat, fără TVA .

 

10.      Vă rugăm să confirmaţi în scris primirea prezentei Invitații de Participare şi să menţionaţi dacă urmează să depuneţi o ofertă sau nu.

 

Responsabil achiziții,

Contabil, Penciuc Simona

 

 


 

Anexa  

Termeni şi Condiţii de Prestare

Achiziția de servicii, altele decât consultanță și instruire

 

Pachet 2: „Explorarea traseelor educaționale și ocupaționale” excursie tematică

-          Lot 1. Achiziție masă elevi (participanți) excursie

Sub-proiect: Bucurie, Atitudine, Competență (BAC)

Beneficiar: :  LICEUL TEHNOLOGIC „ȘTEFAN CEL MARE ȘI SFÂNT”, VORONA

Ofertant: ____________________

 

1.            Oferta de preț [a se completa de către Ofertant]

               

Nr. crt.

(1)

Denumirea serviciilor

(2)

Cant.

(3)

Pret unitar

(4)

Valoare totala fără TVA

(5=3*4)

TVA

(6=5* %TVA)

Valoare totala cu TVA

(7=5+6)

1.

Lot 1. Achiziție masă elevi (participanți) excursie

49

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

 

 

 

2.            Preţ fix: Preţul indicat mai sus este ferm şi fix şi nu poate fi modificat pe durata executării contractului.

 

  1. 2.       Calendar de realizare a serviciilor: Serviciile prevăzute se realizează în cel mult 4 săptămâni de la semnarea Contractului/ Notei de Comanda, conform următorului program: [a se completa de către Ofertant]
  2. 3.        

Nr. crt.

Denumirea serviciilor

Cant.

Termene de realizare

1.

Lot 1. Achiziție masă elevi (participanți) excursie

49

 

 

  1. 4.       Plata facturii se va efectua in lei, 100% la realizarea efectivă a serviciilor prevăzute, pe baza facturii Prestatorului şi a procesului verbal de recepţie.

 

  1. 5.       Specificaţii Tehnice:

(de inserat specificațiile tehnice aferente serviciilor de instruire sau alte servicii, în afara celor de consultanță):

A. Specificații tehnice solicitate

 

B. Specificații tehnice ofertate

[a se completa de către Ofertant]

Lot 1. Achiziție masă elevi (participanți) excursie

 

Se va asigura participanților (49 de porții) la excursie, o masă caldă ce include tipuri diferite de carne – porc/pasăre/vită, la care se adaugă garnitură din cartofi/varză/orez/fasole/mazăre/diferite legume (amestec mexican) și  pâine/specialități de panificație.

 

Gramajele și sortimentele de mâncare trebuie să respecte normativele în vigoare, asigurându-se:

 - necesarul fiziologic pentru activitățile la care urmează să participe elevii din grupul țintă în cadrul activității din proiectul ROSE;

- asocierea corectă a alimentelor și a preparatelor din structura meniurilor;

- ordonarea rațională a preparatelor în structura meniurilor etc.

Prestatorul se va asigura că mâncarea este caldă în momentul servirii, iar calitatea produselor servite este la un standard ridicat (exclusiv produse agro - alimentare proaspete, în termen de garanție).

 

- Meniul să conțină alimente asociate care însumate să aibă o valoare energetică în jurul a 1000 - 1100 de Kcalorii iar conținutul lor nu trebuie să depășească:

grăsimi – 20g/100gprodus

   zahăr -15 g/100gprodus

   sare – 1,5g/100gprodus

 

Servirea mesei se va face în condiții de igienă maximă, în veselă de ceramică/ porțelan/ sticlă (cești, farfurii, pahare) și tacâmuri pentru toți participanții la această activitate.

De asemenea se vor respecta regulile de distanțare fizică impuse de pandemie.

 

 

NUMELE OFERTANTULUI_____________________

Semnătură autorizată___________________________

Locul:

Data: