Liceul Tehnologic “Stefan cel Mare si Sfant”

Com. Vorona, Jud. Botosani

Nr.  3855  din   29.07.2021

 

CAIET  DE SARCINI

 

 

 

Denumirea   contractului  I  Obiectul caietulul  de sarcini:

 

 

Servicii   de verificare a 10  tablouri electrice aferente instalatilor electrice interioare si a prizelor   de pamantare paratraznet  :

 

- verificare luna august 2021   pentru 10 prize de pamantare si 6  prize  paratraznet; 10  tablouri electrice aferente instalatilor electrice interioare

               CPV :50710000-2

 

 

2. Beneficiar:  Liceul Tehnologic ‘Stefan cel Mare si Sfant” Vorona

 

3.  Informatii  generate:

 

Verificarile PRAM reprezinta   verificarea   prizelor   de imparnantare si  paratrasnetelor    si  are ca scop:

 

• Prevenirea electrocutarii  personalului  care utilizeaza instalatia electrica  si  echipamentul   de lucru;

•  Prevenirea incendierii   cladirilor   si  prevenirea distrugerii aparaturii  electrice si electronice;

 

• Verificarea continuitatii  nulului de protectie.

 

Caietul  de sarcini  stabileste  conditiile  tehnice,   de calitate,   executie  si colaborare  necesare efectuarii lucrarilor de verificare a prizelor de pamantare si a   tablourilor electrice aferente instalatilor electrice interioare.

 

 

4..Descrierea contractului

 

Serviciile   care fac obiectul achizitiei   constau in servicii   de verificare a10  tablouri electrice aferente instalatilor electrice interioare, 10  prize  de pamantare si 6 pararatrasnete    prize care se afla la Unitatile Scolare care fac parte din subordinea Liceului Tehnologic ”Stefan cel Mare si Sfant”

Valoare estimata 1600lei

Termen de prestare  a serviciilor:  luna 30.08.2021

 

 

 

5.    Criterii   tehnice   de  calificare:    Societatea    prestatoare   de   servicii     trebuie   sa  indeplineasca urrnatoarele   conditii:

- Firma  sa fie   atestata  de  catre  Autoritatea  Nationals    de  Reglementare    in  Domeniul    Energiei

 

(ANRE),  se va prezenta copia  atestatului ANRE care da dreptul  emitentului   sa emita  buletin   PRAM.

 

-  Aparatul  cu  care  se  efectueaza   mas.uratorile    sa  fie  verificat  metrologic    de  catre  o  firma autorizata,   se va prezenta   copia  certificatului    de verificare/etalonare     al  aparatului.

 

 

 

6. Obligatiile prestatorului:

 

6.1   Sa realizeze   masuratorile   in  confonnitate   cu prescriptiile  prevazute  in  STAS  12604/4  si

 

STAS 12604/5.

 

6.2  in urma verificarii  PRAM sa intocmeasca buletinul de verificare PRAM pentru fiecare priza

 

masurata, buletin  care va cuprinde:

 

- Conditiile de masurare

 

- Tipul aparatului  folosit la masuratori

 

- Numele  executantuJ  si locul  rnasurarii

 

Se vor anexa Raportului  de verificare:

 

-  Copie dupa certificatul  metrologic  al  aparatului  folosit la masurare

 

- Copia atestatului  ANRE care da dreptul  emitentului sa ernita buletin  PRAM

 

6.3  In cazul  in  care  valorile  masurate  nu corespund  normelor  (instalatia   prezinta  pericol  de electrocutare,  paratrasnetul   nu  mai   prezinta   siguranta   impotriva   incendierii   in  caz  de  trasnet) prestatorul  va emite un raport tehnic cu masurile care se impun.

 

 8. Modalitati de platii:

 

Plata se va efectua in lei,  in termen de 30 de zile  de la emiterea de catre prestator a facturii insotita   de documentele  precizate la pct.6.2   . Plata se va efectua prin Trezoreria Botosani.

  

9. Criteriul lie atribuire  a contractului:  RAPORTUL CALITATE PRET

 

 

 

 

 

 

Director,

Prof. Lupu Daniel