Anexa 6.2.1 – Invitație de participare (CO-B)

 

 

Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE)

Schema de Granturi pentru Licee

Beneficiar:LICEUL TEHNOLOGIC „ȘTEFAN CEL MARE ȘI SFÂNT” VORONA

Titlul subproiectului: Bucurie, atitudine, competență -BAC

Acord de grant nr. 887/13.10.2020

Vorona, 17.11.2020

 

 

INVITAȚIE DE PARTICIPARE

pentru achiziția de bunuri

 

 

Stimate Doamne/ Stimaţi Domni:

 

 

  1. Beneficiarul LICEUL TEHNOLOGIC „ȘTEFAN CEL MARE ȘI SFÂNT” a primit un grant de la Ministerul Educației Naționale-Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă, în cadrul Schemei de Granturi pentru Licee,derulate în Proiectul privind Învățământul Secundar – ROSE,şi intenţionează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziția bunurilor pentru care a fost emisă prezenta Invitație de Participare. În acest sens, sunteți invitaţi să trimiteţi oferta dumneavoastră de preţ pentru următoarele produse:

 

Þ    table magnetice - 6 buc

 

2.   Ofertanţii pot depune o singură ofertă pentru toate produsele.

3.   Oferta dumneavoastră, în formatul indicat în Anexă, va fi depusă în conformitate cu termenii şi condiţiile de livrare precizate și va fi trimisă la:

Adresă:Liceul Tehnologic „Ștefan cel Mare și Sfânt”, comuna Vorona, Județul Botoșani

Telefon/Fax:0231588656

E-mail:grscolar_vorona@yahoo.com

Persoană de contact: Penciuc Simona; telefon: 0766828024

4.   Se acceptă oferte transmise în original, prin E-mail sau fax. (în cazul ofertei transmise prin email/fax, LICEUL TEHNOLOGIC „ȘTEFAN CEL MARE ȘI SFÂNT” va solicita transmiterea ulterioară, într-un timp rezonabil indicat, a ofertei în original);

5.   Data limită pentru primirea ofertelor de către Beneficiar la adresa menţionată la alineatul 3 este: 25.11.2020, ora 15.00. Orice ofertă primită după termenul limită menționat va fi respinsă.

6.   Preţul ofertat. Preţul total trebuie să includă şi preţul pentru ambalare, transport, instalare/montare şi orice alte costuri necesare livrării produsului la următoarea destinație: Liceul Tehnologic „Ștefan cel Mare și Sfânt”, comuna Vorona, județul Botoșani. Oferta va fi exprimată în Lei, iar TVA va fi indicat separat.

7.   Valabilitatea ofertei:Oferta dumneavoastră trebuie să fie valabilă cel puțin 30 zile de la data limită pentru depunerea ofertelor menţionată la alin. 5 de mai sus.

8.  Calificarea ofertantului: Oferta dvs. trebuie să fie însoțită de o copie a Certificatului de Înregistrare sau a Certificatului Constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului din care să rezulte numele complet, sediulși domeniul de activitate.

9. Evaluarea şi acordarea contractului: Doar ofertele depuse de ofertanți calificați și care îndeplinesc cerințele tehnice vor fi evaluate prin compararea preţurilor. Contractul se va acorda firmei care îndeplinește toate specificațiile tehnice solicitate și care oferă cel mai mic preţ total evaluat fără TVA, pe fiecare lot in parte.

10. Vă rugăm să confirmaţi în scris (email sau fax) primirea prezentei invitații de participare şi să menţionaţi dacă urmează să depuneţi o ofertă sau nu.

 

 

Semnătura responsabil de achiziţii

                    Penciuc Simona

Anexa  

 

Termeni şi Condiţii de Livrare*[1]

Achiziția de : Table magnetice

 

Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE)

Schema de Granturi pentru Licee

Beneficiar:LICEUL TEHNOLOGIC „ȘTEFAN CEL MARE ȘI SFÂNT” VORONA

Titlul subproiectului: Bucurie, atitudine, competență -BAC

Acord de grant nr. 887/13.10.2020

Ofertant: ____________________

 

1.         Oferta de preț[a se completa de către Ofertant]

           

Nr. crt.

(1)

Denumirea produselor

(2)

Cant.

(3)

Preț unitar

(4)

Valoare Totală fără TVA

(5=3*4)

TVA

(6=5* %TVA)

Valoare totală cu TVA

(7=5+6)

1.

Table magnetice

6

 

 

 

 

2.

TOTAL

 

 

 

 

 

 

2.         Preţ fix:Preţul indicat mai sus este ferm şi fix şi nu poate fi modificat pe durata executării contractului.

 

3.         Grafic de livrare:Livrarea se efectuează în cel mult 2 săptămâni de la semnarea Contractului/ Notei de Comanda, la destinația finală indicată, conform următorului grafic: [a se completa de către Ofertant]

 

Nr. crt.

Denumirea produselor

Cant.

Termene de livrare

1.

Table magnetice

6

 

 

4.         Platafacturii se va efectua în lei, 100% la livrarea efectivă a produselor la destinaţia finală indicată, pe baza facturii Furnizorului şi a procesului - verbal de recepţie, conform Graficului de livrare.

 

5.         Garanţie: Bunurile oferite vor fi acoperite de garanţia producătorului cel puţin 1 an de la data livrării către Beneficiar. Vă rugăm să menţionaţi perioada de garanţie şi termenii garanţiei, în detaliu.

 

6.         Instrucţiuni de ambalare:

            Furnizorul va asigura ambalarea produselor pentru a împiedica avarierea sau deteriorarea lor în timpul transportului către destinaţia finală.

 

 

7.         Specificaţii Tehnice: Table magnetice

(de inserat specificațiile tehnice ale bunurilor):

 

A. Specificații tehnice solicitate

 

B. Specificații tehnice ofertate

[a se completa de către Ofertant]

1

Denumire produs: Tablă magnetică - 6 buc

 

Marca / modelul produsului

Descriere generală:

Tablă magnetică, suprafață albă, lăcuită, standard

Descriere generală

Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar:

Tablămagnetică, standard,tip montare perete, ramă aluminiu, dimensiune 120*220 cm

Detaliile specifice şi standardele tehnice ale produsului ofertat

Parametri de Funcţionare minim acceptaţi de către Beneficiar:

*Conform specificațiilor și standardelor

Parametrii de Funcţionare ai produsului ofertat

Piese de Schimb: nu este cazul

Instrumente şi Accesorii: set markere, burete

Manuale: Manuale de instrucțiuni

Cerințe de întreținere: garanție

 

 

 

NUMELE OFERTANTULUI_____________________

Semnătură autorizată___________________________

Locul:

Data:

 

 

 [1]Anexa Termeni și Condiții de Livrare este formularul în care Beneficiarul va completa condițiile în care dorește furnizarea bunurilor (Pct. 3 - perioada de livrare, pct. 7A – Specificații Tehnice solicitate).

 Ofertanții completează formularul cu oferta lor - pct.1, pct. 3 si pct.7B -  şi îl returnează, semnat, Beneficiarului, dacă acceptă condițiile de livrare cerute de Beneficiar.