Anexa 6.2.2 – Invitație de participare (CO-S)

 

Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE)

Schema de Granturi  pentru Licee

Beneficiar:  LICEUL TEHNOLOGIC „ȘTEFAN CEL MARE ȘI SFÂNT”, VORONA

Titlul subproiectului: Bucurie, Atitudine, Competență (BAC)

Acord de grant nr. 887/13.10.2020

Nr.   2108    din 18.05.2021                                                                                                                                                    

 

 

INVITAȚIE DE PARTICIPARE

pentru achiziția de servicii, altele decât consultanță și instruire

 

Pachet 2 – Explorarea traseelor educaționale și ocupaționale – excursie tematică:

            Lot 2. Achiziție transport elevi (participanți) la excursie

 

 

Stimate Doamne/ Stimaţi Domni:

 

  1. 1.       Beneficiarul LICEUL TEHNOLOGIC „ȘTEFAN CEL MARE ȘI SFÂNT”, VORONA a primit un grant de la Ministerul Educației Naționale - Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă, în cadrul Schemei de Granturi pentru licee derulate în cadrul Proiectului privind învățământul secundar – ROSE, şi intenţionează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziția serviciilor, altele decât consultanța, pentru care a fost emisă prezenta Invitație de Participare. În acest sens, sunteți invitaţi să trimiteţi oferta dumneavoastră de preţ pentru următoarele servicii:

Pachet 2 – Explorarea traseelor educaționale și ocupaționale – excursie tematică:

Lot 2. Achiziție transport elevi (participanți) la excursie:

Transportul va fi asigurat  de către o firmă cu licență în transport de persoane, care va asigura mijlocul de transport rutier al unui număr minim de 49 de persoane, pe traseul Vorona – Suceava - Vorona

 

2.        Ofertanţii pot depune o singură ofertă care să includă toate serviciile solicitate mai sus.

 

3.        Oferta dumneavoastră, în formatul indicat în Anexă, va fi depusă în conformitate cu termenii şi condiţiile de prestare precizați și va fi trimisă la:

Adresa: :  LICEUL TEHNOLOGIC „ȘTEFAN CEL MARE ȘI SFÂNT”, LOC. VORONA, JUD. BOTOȘANI

Telefon/Fax:0231588656

E-mail: grscolar_vorona@yahoo.com

Persoană de contact: PENCIUC SIMONA

 

4.        Se acceptă oferte în original, prin e-mail sau fax. Oferta câștigătoare va fi trimisă în original la data executării serviciilor.

 

5.        Data limită pentru primirea ofertelor de către Beneficiar la adresa menţionată la alineatul 3 este: 26.05.2021, ora 18. Orice ofertă primită după termenul limită menționat va fi respinsă.

 

6.        Preţul ofertat. Preţul total trebuie să includă toate serviciile prevăzute şi orice alte costuri necesare realizării serviciilor, conform cerințelor și specificațiilor Beneficiarului. Oferta va fi exprimată în Lei, iar TVA va fi indicat separat.

 

 

7.        Valabilitatea ofertei: Oferta dumneavoastră trebuie să fie valabilă cel puțin 30 zile de la data limită pentru depunerea ofertelor menţionată la alin. 5 de mai sus.

 

8.        Calificarea ofertantului: Oferta dvs. trebuie să fie însoțită de o copie a Certificatului de Înregistrare sau a Certificatului Constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului din care să rezulte numele complet, sediul și domeniul de activitate.

 

9.        Evaluarea şi acordarea contractului: Doar ofertele depuse de ofertanți calificați și care îndeplinesc cerințele  tehnice vor fi evaluate prin compararea preţurilor. Contractul se va acorda firmei care îndeplinește toate specificațiile tehnice solicitate și care oferă cel mai mic preţ total evaluat, fără TVA .

 

10.      Vă rugăm să confirmaţi în scris primirea prezentei Invitații de Participare şi să menţionaţi dacă urmează să depuneţi o ofertă sau nu.

 

Responsabil achiziții,

Contabil, Penciuc Simona

 

 


 

Anexa  

Termeni şi Condiţii de Prestare

Achiziția de servicii, altele decât consultanță și instruire

 

Pachet 2: „Explorarea traseelor educaționale și ocupaționale” excursie tematică

-          Lot 2. Achiziție transport elevi (participanți) excursie

Sub-proiect: Bucurie, Atitudine, Competență (BAC)

Beneficiar: :  LICEUL TEHNOLOGIC „ȘTEFAN CEL MARE ȘI SFÂNT”, VORONA

Ofertant: ____________________

 

1.            Oferta de preț [a se completa de către Ofertant]

               

Nr. crt.

(1)

Denumirea serviciilor

(2)

Cant.

(3)

Pret unitar

(4)

Valoare totala fără TVA

(5=3*4)

TVA

(6=5* %TVA)

Valoare totala cu TVA

(7=5+6)

1.

Lot 2. Achiziție transport elevi (participanți) excursie

250 km

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

 

 

 

2.            Preţ fix: Preţul indicat mai sus este ferm şi fix şi nu poate fi modificat pe durata executării contractului.

 

  1. 2.       Calendar de realizare a serviciilor: Serviciile prevăzute se realizează în cel mult 4 săptămâni de la semnarea Contractului/ Notei de Comanda, conform următorului program: [a se completa de către Ofertant]
  2. 3.        

Nr. crt.

Denumirea serviciilor

Cant.

Termene de realizare

1.

Lot 2. Achiziție transport elevi (participanți) excursie

250 km

 

 

  1. 4.       Plata facturii se va efectua in lei, 100% la realizarea efectivă a serviciilor prevăzute, pe baza facturii Prestatorului şi a procesului verbal de recepţie.

 

  1. 5.       Specificaţii Tehnice:

(de inserat specificațiile tehnice aferente serviciilor de instruire sau alte servicii, în afara celor de consultanță):

A. Specificații tehnice solicitate

 

B. Specificații tehnice ofertate

[a se completa de către Ofertant]

Lot 2. Achiziție transport elevi (participanți) excursie

 

- Transportul va fi asigurat de către o firmă cu licență în transport de persoane.

 

Mijlocul de transport (autocarul) va fi dotat cu  cel puțin 49 de scaune confortabile. De asemenea trebuie să aibă stație pentru transmiterea informațiilor cu privire la obiectivele ce urmează a fi vizitate, informații transmise de către profesori în timp ce parcurg traseul stabilit.

 

Transportul se poate efectua numai cu vehicule omologate, încadrate conform prevederilor legale, dotate cu toate echipamentele funcționale specificate în condițiile de acordare a  licenței, a căror stare tehnică corespunde reglementărilor specifice în vigoare, având inspecția tehnică periodică valabilă.

Mijlocul de transport va fi dotat cu sisteme de climatizare/ventilaţie şi să asigure funcţionarea acestora pe toată durata prestării serviciului de transport și cu echipamente și /mijloace de prevenire şi combatere a incendiilor, precum şi cu ciocan pentru spargerea geamurilor în caz de necesitate;

Condițiile tehnice ale acestuia trebuie să asigure parcurgerea întregului traseu (itinerar) de aprox. 300 Km, fără defecțiuni.

 

Transportatorul să asigure executarea transportului în condiţii de siguranţă şi confort;

Transportatorul să asigure salubrizarea şi, în condiţii speciale (cu respectarea prevederilor legale) dezinfectarea mijloacelor de transport;

Mijlocul de transport va fi dotat cu substanțe dezinfectante în condiții de pandemie.

 

 

NUMELE OFERTANTULUI_____________________

Semnătură autorizată___________________________

Locul:

Data: